Bakgrunnen for endringen av vedtatt plan er at behovet for deponiplass er økt i forhold til tidligere antatt.

Reguleringsendringen skyldes i hovedsak følgende forhold:

  • Det bygges fjelltunnel under Breimyr i stedet for løsmassetunnel.
  • Overskuddet av stein har derfor økt fra 970 000 m3 til 1 400 000 m3.
  • Overskudd av løsmasser har økt fra 300 000 m3 til 400 000m3.

Dette gir en manglende kapasitet i deponiene på ca. 500 000 m3.

I reguleringsplanen som ble vedtatt 19. september 2012 er Langemyr regulert til å ta 350 000 m3 mens massedeponiet på Breimyr er regulert til å ta 450 000m3. Massedeponiet på Breimyr Nord er i vedtatt reguleringsplan av 23. oktober 2013, regulert til å kunne ta 200 000m3. Når reguleringsplanen for Breimyr Nord ble vedtatt var det en forutsetning at dette deponiet skulle redusere behovet for bruken av Breimyr vesentlig. Slik situasjonen nå er, vil en endring av regulert volum på Langemyr fra 350 000 m3 til 1 000 000 m3 være tilstrekkelig til at massedeponiet på Breimyr ikke vil bli tatt i bruk.

Planmaterialet

I henhold til plan- og bygningslovens § 3-7 sendes forslaget til reguleringsendringen for massedeponiet på Langemyr på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 19. februar–9. april 2015. Planen er lagt ut på følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"
  • Larvik kommune servicesenteret, Feyersgate 7, Larvik
  • Larvik bibliotek, Nansetgata 29, Larvik
  • Statens vegvesen, avdeling Vestfold, Statens park bygg D, Anton Jenssensgate 5, Tønsberg. 

Merknader

Eventuelle spørsmål kan rettes til Øyvind Firman mobil 95 99 11 36