Rapportene beskriver og verdisetter områdene som berøres av alternativene i forhold til det enkelte tema og angir hvilket omfang det nye inngrepet får. Deretter sammenstilles verdi og omfang til en konsekvens for hvert av de fem alternativene. Konsekvensen angis med en 9-delt skala som varierer fra fire minus via 0 til fire pluss. På denne måten vises det tydelig hvilket alternativ eller hvilke alternativer som er best og dårligst for hvert enkelt tema. Systematikken er hentet fra Håndbok 140 Konsekvensanalyser. Se spesielt kapittel 6.2 Metodikk for ikke-prissatte konsekvenser.

Vegvesenet vil gjerne ha innspill til de foreløpige rapportene fra omgivelsene. Ser dere noe som er feil? Mangler det noe?

Vi ønsker oss innspill på epost til: eva.preede@vegvesen.no
eller med post til: Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723, 4808 ARENDAL

Vi må ha innspillene i løpet av tre uker, dvs innen 20. november.

Etter denne datoen vi vil oppsummere innspillene og revidere rapportene. Omgivelsene vil få innsyn i hvordan vi har vurdert de innkomne kommentarene.

De endelige utgavene av temarapportene blir en del av konsekvensutredningen som skal være ferdig 1. mai 2007. Da skal alt materialet legges ut til offentlig ettersyn. Dette er den formelle høringen som følger reglene i Plan- og bygningsloven.

Flere temarapporter kommer senere

På det neste åpne møtet som blir 30. november, vil vi legge fram resten av temarapportene. Det er:
• Byutvikling og næringsutvikling
• Trafikk
• Landskapsbilde og reiseopplevelse
• Prissatte konsekvenser
• Konsekvenser i anleggsperioden

Kommentarer til disse rapportene må vi ha innen 21. desember.

Temarapportene vil fortelle oss hvilke av de 5 alternativene som er best for hvert enkelt tema. Etter dette skal temarapportene sammenstilles i en hovedrapport. Her vil de ulike interessene bli veid opp mot hverandre for å finne det alternativet som totalt sett er det beste for samfunnet. Hovedrapporten skal vegvesenet skrive selv. Også dette arbeidet skal følge systematikken i Håndbok 140 Konsekvensanalyser.