• Farris som drikkevannskilde og landskapselement
 • Bøkeskogen
 • Friluftsinteresser
 • Støy 
 • Bomiljø
 • Anlegg for idrett og lek
 • Næringsutvikling
 • Byens synlighet fra E18

Prinsipper for løsninger

Tre hovedprinsipper: Tunnel under Farris, bru over Farris, eller utvidelse langs dagens veg. For alle løsninger kan delstrekninger enten gå i fjelltunnel eller i løsmassetunnel.

Atkomst til Larvik sentrum og Stavern 

Dersom det bygges en bru eller en lang tunnel vil dagens veg bli atkomstveg til Larvik sentrum, både fra nord og syd. Trafikken vil da fordele seg med 2/3 på ny og 1/3 på gammel E18.
Hvis utvidelsen skjer langs dagens veg vil av- og påkjøring til Larvik skje i et kryss på Farriseidet.

Mål for prosjektet

 • Løsningene skal gi sikker og god trafikkavvikling på E 18 som stamveg.
 • Farris skal sikres som drikkevannskilde.
 • Vi skal finne løsninger som gir helhet og god sammenheng mellom E 18 som stamveg og hovedvegnettet i og omkring Larvik.
 • E18 skal planlegges, bygges og driftes på en miljømessig god måte som ivaretar bomiljø og friluftsliv.
 • Løsningene skal ha fokus på mulighetene for utvikling av Farriseidet / Hammerdalen for byutvikling, rekreasjon og kultur.
 • Løsningene skal ha høy estetisk kvalitet.

Prosessen videre

Vinteren 2006Planprogram legges ut til offentlig ettersyn
Sommeren 2006Planprogram vedtas av Larvik kommune
Våren 2007Kommunedelplan med konsekvensutredning til offentlig ettersyn
Vinteren 2008Kommunedelplan vedtas av Larvik kommune
Høsten 2008Reguleringsplan til offentlig ettersyn
Høsten 2009Reguleringsplan vedtas av Larvik kommune
2012-2015Utbygging

Samarbeid

Statens vegvesen vil samarbeide med Larvik kommune, Fylkesmannen i Vestfold, Vestfold fylkeskommune og innbyggere og organisasjoner i Larvik for å finne de beste løsningene for firefeltsvegen. Disse skal inngå i konsekvensutredningen.

Åpent møte

Fram mot det åpne møtet 13. september har det vært en prosess internt i vegvesenet og i samarbeidsgruppa for å plukke ut de beste av de 20 alternativene som er lansert.

På møtet ble de 8 beste alternativene lagt fram. Fordi løsningene er håndtegnet, er kartene rett og slett avfotografert, og presenteres her som jpg-filer (last ned).

Vegvesenet vil i løpet av høsten bearbeide forslagene videre, blant annet bearbeide de kommentarene som kom fram på det åpne møtet. Ellers vil vi utarbeide planprogram for prosjektet, dvs beskrivelsen av hvilke temaer som skal utredes i konsekvensutredningen.

Dersom alt går som planlagt vil planprogrammet med alternativer som skal utredes bli lagt ut til offentlig ettersyn 16. januar 2006. Dette vil bli annonsert i Østlandsposten. Planprogrammet vil bli lagt ut digitalt på denne siden, men det vil også ligge til utdeling på servicesenteret i Larvik kommune.

Det vil bli holdt et nytt åpent møte i begynnelsen av februar hvor planprogrammet blir presentert. Dette vil bli annonsert i avisen og på disse sidene.