I perioden 2011–2014 har det blitt vedtatt flere reguleringsendringer ved Bommestad, Månejordet/ Bøkeskogen og i området ved Martineåsen/ Sky.

Begrunnelsen for de nye endringene ved Farriseidet og Martineåsen er forbedringer og forenklinger som er gjort i forbindelse med byggprosjekteringen som har pågått fram mot anleggsstart nå i 2014.

De vesentligste endringene omfatter:

Geometriendring i Martineåsen tunnel, lokalveg- og gang-sykkelvegsystemet, støyskjermingstiltak, justerte utfyllinger i Farris samt noe redusert vannspeil, justering av Jernbaneverkets reguleringsplan ved Skiensveien. Endringene er utførlig beskrevet i materialet som legges ut til offentlig ettersyn.

Forslag til reguleringsendringer ved Farriseidet og Martineåsen sendes med dette på offentlig ettersyn i perioden 20. juni–15. august 2014.

Planene er lagt ut på følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"
  • Larvik kommune servicesenteret, Feyersgate 7, Larvik
  • Larvik bibliotek, Nansetgata 29, Larvik
  • Statens vegvesen, avdeling Vestfold, Statens park bygg D, Anton Jenssens gate 5, Tønsberg

Merknader

Eventuelle merknader til reguleringsendringene sendes innen tirsdag 15. august 2014 til

Eventuelle spørsmål kan rettes til

  • Øyvind Firman, tlf. 959 91 136, eller
  • Arild Vestbø, tlf. 918 28 740.