I kontrakten inngår riving av eksisterende E18-bruer og dagens lokalveibruer over Farriselva. De to lokalveibruene skal erstattes av en ny firefelts bru for trafikken til og fra Larvik, og en mindre bru for ny tilkomstvei mot Farriskilen. Det skal i tillegg etableres et kollektivknutepunkt på Farriseidet, og tilrettelegging av terreng for ny bensinstasjon/servicesenter i tilknytning til dette. Under den nye Farrisbrua skal det graves ut for vannspeil og fylles ut for to odder, samt anlegges ny atkomstvei til Farriskilen.

Mange utfordringer

Dagens E18-bru, som skal sprenges ned, går både over Vestfoldbanen, over en fylkesveibru, og over Farriselva med blant annet turbinrør og varierende vannføring. Det blir derfor omfattende sikringstiltak i denne rive- og ryddefasen.

Kontrakten omfatter også flytting av en hovedvannledning, og fem nye fundamenter for endring av høyspent-traseen mellom Bergeløkka og Veldre. Gammel E18 skal i anleggsperioden brukes til massetransport til og fra deponiene i Vestmarka. Dermed må riving av E18-viadukten nedenfor Bøkeskogen, arrondering av terrenget og planting av flere tusen nye bøketrær, skje i siste del av anleggsperioden.

Trafikkavviklingen skal opprettholdes

I hele anleggsperioden skal trafikken både på vei og jernbane passere gjennom området på Farriseidet. Det betyr at man til enhver tid må ha en bru tilgjengelig over Hammerdalen og Farriselva. Her vil det bli mange trafikkomlegginger og begrenset fremkommelighet, spesielt for myke trafikanter. Hensynet til trafikkavviklingen gjør at byggeperioden må ta noe lengre tid enn om man hadde bygd i et område uten gjennomgangstrafikk.

Byggeperiode i ca. tre år

Med de utfordringer man står overfor, blant annet med trafikkavviklingen, er byggeperioden beregnet til ca. tre år. 

Entreprenørenes frist for kontraktstilbud er satt til 6. februar 2018, med byggestart i april. Hele anlegget er planlagt ferdig i mai 2021.

For ytterligere informasjon, kontakt
Gunn Brungot
Prosjektleder Statens vegvesen, E18 Bommestad-Sky
Tlf. 928 25 514