Begrunnelsen for endringene er at behovet for deponiplass er økt i forhold til tidligere antatt.

Planstatus: Detaljert reguleringsplan for «E18 Bommestad–Sky, Larvik kommune. Massedeponi Breimyr og Langemyr, samt transportveg til Hedrum pukkverk» ble vedtatt i Larvik kommunestyre 19. september 2012.

Reguleringsendringen skyldes i hovedsak følgende forhold:'

  • Det bygges fjelltunnel under Breimyr i stedet for løsmassetunnel.
  • Overskuddet av stein har derfor økt fra 970 000 m3 til 1 400 000 m3.
  • Overskudd av løsmasser har økt fra 300 000 m3 til 400 000m3.

Dette gir en manglende kapasitet i deponiene på ca. 500 000 m3.

I reguleringsplanen som ble vedtatt 19. september 2012 er Langemyr regulert til å ta 350 000 m3 mens massedeponiet på Breimyr er regulert til å ta 450 000m3. Massedeponiet på Breimyr Nord er i vedtatt reguleringsplan av 23. oktober 2013, regulert til å kunne ta 200 000m3. Når reguleringsplanen for Breimyr Nord ble vedtatt var det en forutsetning at dette deponiet skulle redusere behovet for bruken av Breimyr vesentlig. Slik situasjonen nå er, vil en endring av regulert volum på Langemyr fra 350 000 m3 til 1 000 000 m3 være tilstrekkelig til at massedeponiet på Breimyr ikke vil bli tatt i bruk.

Det er pr i dag utarbeidet et omfattende materiale for reguleringsendringen som nå varsles. Dette materialet er kun lagt ut som et supplement til «Varsel om igangsetting av arbeid med endringer av detaljert reguleringsplan for massedeponi på Langemyr» og er ikke gjenstand for offentlig ettersyn i denne omgang.

Planmaterialet vil være tilgjengelig på

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"

Kommentarer til reguleringsvarselet kan sendes til

  • Statens vegvesen Region sør,
    Serviceboks 723, 4808 Arendal eller på
  • e-post til: firmapost-sor@vegvesen.no
    innen torsdag 29. januar 2015.

Forslag til reguleringsplan vil bli sendt ut på høring i februar 2015. Dette vil bli annonsert.