Miljøverndepartementet har 17. september 2010 godkjent kommunedelplanen for ny E18 Bommestad–Sky og valgte alternativ 3Y (lang tunnel) i samsvar med vedtaket Larvik kommunestyret gjorde 30. mars 2009. Videre heter det i vedtaket at "Kommunen kan etter dette legge den bearbeidede løsningen 3Z til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplanen".

På denne bakgrunn sendte Statens vegvesen primo oktober 2010, et forslag til reguleringsplan for alternativ 3Z over til Larvik kommune for behandling. Planen ble vedtatt i Larvik kommunestyre 8. desember 2010. Statens vegvesen tar sikte på byggestart høsten 2013 og ferdigstillelse E18 i løpet av 2017.