Hovedvannledningen fra Gopledal til Hammerdalen, med viderekopling til Brunlanes, ligger midt i den nye E18-traseen fra Kilen bort til Farriseidet. For å klargjøre anleggsområdet for bygging av veg og fundamenter for brua, må vannledningen flyttes vekk fra denne traseen og ut i Farris. Flyttingen skal være midlertidig, og hovedvannledningen skal legges tilbake i området på land når vegen er ferdig. Ledningen har diameter på 50 cm.

Midlertidig trase blir fra jordet ovenfor Kilen, ned skråning og i vannet over Kilen. Kilen er her svært grunn, så det må graves en renne som ledningen legges ned i. Som forsikring mot at bunnmasser som rotes opp kan forurense Farris, er det lagt en lense med en såkalt siltgardin som skal fange opp dette.

Vannledningen skal så graves ned over jordet foran hundeklubben, og derfra legges ut i Farris fram til demningen. Her er det god dybde, og for at ledningen skal ligge rolig blir den armert med lodd. Ved demningen blir det anlagt en ny kum med kobling til eksisterende vannledning.

Overvannet fra bua og vegen skal tas ned i et rensebasseng øst for Farrisdemningen. Dette vannet skal føres i rør under vegen fra Crossbutikken, og ned i Farriselva.