Etter at den nye E18-parsellen er åpnet starter arbeidene med nytt lokalvegsystem på Farriseidet og ned i Hammerdalen. Eksisterende lokalveger og bruer skal erstattes med nye, og nåværende E18-bruer skal rives. Det skal i tillegg etableres et kollektivknutepunkt på Farriseidet. Arbeidet med lokalvegsystemet vil pågå i ca. tre år, fra 2018 til 2021. Grunnen til at det tar såpass lang tid, er at trafikken gjennom området skal opprettholdes stort sett hele tiden, og at det dermed blir mange trafikkomlegginger.

Illustrasjonen viser også av- og påkjøringene til/fra Larvik, nordover og sydover. Trafikken nordfra kjører av til Larvik rett før Farrisbrua. (Omtrent som nå). Nordover er påkjøringen omtrent på samme sted, nedenfor Bergeløkka. Trafikken sydover/sydfra skal bruke gammel E18 til/fra Sky-krysset som på- og avkjøring. Veien legges over Farriseidet tunnelportal.

Her kan du se flere illustrasjoner av hvordan det skal bli på Farriseidet og i området langs Farrisbrua, bort til Farriskilen: