Bedre fremkommelighet for buss
Bussfremkommeligheten gis høy prioritet i prosjektet. Det er et mål å legge til rette for at flest mulig reiser med kollektive transportmidler. Selv om det er banestrekningene som har størst kapasitet, er det bussene som har størst flatedekning i Vestkorridoren. Bussene transporterer i dag like mange som toget mot Oslo, og vil fortsatt spille en viktig rolle. Et overordnet mål ved utforming av vegsystemet er derfor å sikre bussenes fremkommelighet.

I planleggingen av ny infrastruktur i Vestkorridoren legges det opp til et kollektivtilbud som kan ivareta en betydelig økning i den kollektive transportetterspørselen. Utformingen av vegløsningene legger til rette for god tilgjengelighet til knutepunkter for alle trafikantgrupper.

Det planlegges ny, gjennomgående sykkelveg fra Lysaker til Asker sentrum. Les gjerne mer om denne bussløsningen i Urbanets rapport fra 2018. Rapporten ligger til høyre på siden, under temarapporter.