Bedre fremkommelighet for buss
Bussfremkommeligheten gis høy prioritet i prosjektet. Det er et mål å legge til rette for at flest mulig reiser med kollektive transportmidler. Selv om det er banestrekningene som har størst kapasitet, er det bussene som har størst flatedekning i Vestkorridoren. Bussene transporterer i dag like mange som toget mot Oslo, og vil fortsatt spille en viktig rolle. Et overordnet mål ved utforming av vegsystemet er derfor å sikre bussenes fremkommelighet.

I planleggingen av ny infrastruktur i Vestkorridoren legges det opp til et kollektivtilbud som kan ivareta en betydelig økning i den kollektive transportetterspørselen. Utformingen av vegløsningene legger til rette for god tilgjengelighet til knutepunkter for alle trafikantgrupper.

Det planlegges ny, gjennomgående sykkelveg fra Lysaker til Asker sentrum.