Vi varslet oppstart av arbeidene høsten 2017, og hadde forslag til planprogram til offentlig ettersyn september/oktober 2017. Planprogrammet er rammen for arbeidet med reguleringsplanen. Vi fikk inn 49 innspill til planprogrammet og takker for interessen dere har vist. 

Alle høringsinnspillene ble gjennomgått og vurdert, og dette resulterte i justeringer og suppleringer i programmet, men det er ikke kommet med nye alternativer eller tema. Link til revidert planprogram av 2. oktober 2018 ligger til høyre på siden sammen med justert oppsummering av høringsinnspillene med kommentarer.  

I oktober 2018 sendte vi over justert planprogram til fastsettelse i Bærum og Oslo kommuner. Planprogrammet i de to kommunene er nå fastsatt.

Arbeidet med Lysaker kollektivknutepunkt er utsatt

Reguleringsarbeidet for kollektivknutepunktet er nå stoppet opp, fordi vi mangler finansiering til å bygge knutepunktet.
Prosjektet er ikke prioritert i gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP). Derfor vil det i tiden fremover ikke bli gjort større endringer på Lysaker fra Statens vegvesens side. Dette innebærer at busstunnelen (Tjernsmyrtunnelen) vil bli utsatt
til løsningene på Lysaker er bestemt.

Finansieringen kan skje gjennom statlige bevilgninger, Oslo-pakke 3 midler og/eller midler fra Akershus fylkeskommune, Oslo og Bærum kommuner. Staten, fylkeskommunen og kommunene må derfor bli enige om hvordan finansieringen skal være, før prosjektet går videre med planleggingen.

Flere skal velge kollektivt, sykle eller gå

Statens vegvesen ønsker med prosjektet at flere skal velge kollektivt, sykle og gå fremfor å kjøre privatbil. Det er også viktig for oss å redusere barrierevirkninger, øke tilgjengeligheten for gående og syklende, skape en god sammenheng med lokalvegene og gjøre det mer attraktivt å oppholde seg i området. Forholdet til landskap, kulturminner, naturmangfold og byrom vil være sentralt i arbeidet. Det er et felles mål for både Vegvesenet og kommunene at planarbeidet skal bidra til en byutvikling på Lysaker. 

Planprogrammet bygger på en mulighetsstudie som er laget sammen med kommunene Bærum og Oslo.

Planen i korte trekk

  • Nytt regionalt kollektivknutepunkt på Lysaker i Bærum og i bydel Ullern i Oslo
  • Ny busstasjon med holdeplasser
  • Venteareal for buss
  • Hovedsykkelveg
  • Gatenett og offentlige rom i tilknytning til anlegget

Planprogram med konsekvensutredning

Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning. En konsekvensutredning vil sikre at viktige miljø- og landskapshensyn blir vurdert, og for å gjennomføre en slik utredning må det først vedtas et planprogram. Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, hvordan planprosessen skal gjennomføres, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Planene er i tråd med utredning for KVU Oslo-Navet om at Byport vest på Lysaker skal være et regionalt knutepunkt. Kollektivknutepunktet er omtalt i Nasjonal transportplan 2018–2029 og i Oslopakke 3-avtalen 2017–2036. I tillegg legger regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus opp til en større satsing på kollektivtransport, sykkel og gange.

Ta gjerne kontakt

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere kontakte: