Kommunedelplan for ny E18 på strekningen Slependen – Drengsrud ble vedtatt 8. november 2016. Vedtaket innebærer at en del av de løsningene som ligger inne i vedtatt KDP skal søkes optimalisert i reguleringsplanfasen. Dette gjelder spesielt løsningen på Slependen som er forutsatt optimalisert som en del av reguleringsplanarbeidet.

9. mai 2017 behandlet formannskapet i Asker rapporten om optimalisering av kryssløsninger på Slependen og vedtok at alternativ 2F og alternativ 2A skal videreføres i reguleringsfasen.

I NTP 2018 – 2029 er det foreslått at utbygging av delstrekningen skal starte opp i slutten av planperioden dvs. etter 2024.