Prosjektet skal planlegge og avklare muligheten for å utvide eksisterende gang- og sykkelveg på sørsiden av E18 ved Drammensveien 230 til sykkelveg med fortau, på en strekning på ca. 200 meter.

Kart E18 Lysaker–Maxbo, gang- og sykkelveg