Forprosjekt for å vurdere traseer fra Ormsundveien til Ulvøybrua for å kunne utbedre gang- og sykkelvegen på strekningen til høystandard gang- og sykkelanlegg.