Statens vegvesen skal i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune lage en detaljreguleringsplan for trafikkområdene i Rona.

Rona er et viktig kryss for bydelene Randesund og Hånes, og et viktig knutepunkt på kollektivaksen. Kryssområdet er også del av strekningen for sykkel-ekspressvegen mellom Andøykrysset og Sørlandsparken. Kryssområdet skal bygges om slik at trafikksikkerheten ivaretas, og tilbakeblokkering av biler opp til E18 unngås. Kollektivknutepunktet skal forbedres med bedret holdeplasskapasitet, og gode omstigningsmuligheter for de reisende.

Prosjektet omfatter sykkelekspressveg fra Varoddbrua, gjennom Rona krysset, og til Håneskrysset. Planen skal vise en kobling til gang-/sykkelvegtrasé i Randesund, men vil ikke omfatte utforming av Rona senterområde.