Bakgrunn

Rona er et viktig kryss for bydelene Randesund og Hånes, og et viktig knutepunkt på kollektivaksen. Kryssområdet er også del av strekningen for sykkelekspressvegen mellom Andøykrysset og Sørlandsparken. Det er utfordringer med kapasitet i krysset i dag, med tidvis tilbakeblokkering av biler opp på E18.

Beskrivelse av prosjektet

Kryssområdet skal bygges om slik at trafikksikkerheten ivaretas, og tilbakeblokkering av biler opp til E18 unngås. Kollektivknutepunktet skal forbedres med bedret holdeplasskapasitet, og gode omstigningsmuligheter for de reisende. Prosjektet omfatter sykkelekspressveg fra Varoddbrua, gjennom Rona krysset, og til Håneskrysset. Planen skal vise en kobling til gang-/sykkelvegtrasé i Randesund, men vil ikke omfatte utforming av Rona senterområde. Planområdet:

Planområde for trafikkområdene i Rona 584

Åpen kontordag

Det inviteres samtidig til åpen kontordag, der prosjektgruppa ønsker å møte berørte og naboer til planområdet for å drøfte arbeidet. Dette vil arrangeres onsdag 19. september kl. 14-18 i aulaen på Strømme skole.

Frist for innspill

Vi ber om at synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger sendes til oss innen 22. oktober 2018. Send det til oss skriftlig enten med vanlig post til

  • Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal,
  • eller e-post til firmapost-sor@vegvesen.no og merkes «E18-Rona reguleringsplan»

Ta gjerne kontakt

Dersom du har spørsmål om planarbeidet, kan du kontakte Marit Hunnes på telefon 473 84 017, e-post marit.hunnes@vegvesen.no, eller saksbehandler i Kristiansand kommune Jøran Syversen på telefon 959 97 992, e-post Joran.Syversen@kristiansand.kommune.no

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.