Prosjektet har en vedtatt dispensasjon for tiltaket. Tiltaket består av en utvidelse av dagens gang- og sykkelveg langs E18 til Sykkelveg med fortau. Hensikten med tiltaket er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for syklende og gående på strekningen. Strekningen er en del av sykkelrute E18 og er en av de mest trafikkerte strekningene i landet.

For å få plass til å bygge samme standard på hele strekningen må dagens klubbhus på Ferd stadion rives og det må føres opp et nytt klubbhus, lenger unna veien. Det skal også etableres en trapp fra dagens gangbro over E18 med nedgang på motsatt side av sykkelvegen med fortau inn mot Ferd Stadion.

Illustrasjon E18 Skøyen-Dr. Blancas vei