Prosjektet skal utarbeide reguleringsplan for å utvide gang- og sykkelvegen langs E18. Hensikten med tiltaket er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for syklende og gående på strekningen. Strekningen er en del av sykkelrute E18 og er en av de mest trafikkerte strekningene i landet. For å få plass til å bygge samme standard på hele strekningen må dagens klubbhus på Ferd stadion rives og det må føres opp et nytt klubbhus, lenger unna veien. Det skal også etableres en trapp fra dagens gangbro over E18 med nedgang på motsatt side av sykkelvegen med fortau.

Illustrasjon E18 Skøyen-Dr. Blancas vei