En forutsetning for Fjordbyprosjektet i Oslo er at all godsvirksomheten til Oslo havn konsentreres til Sydhavna. Dette medfører en økning i trafikk til og fra havneområdet, og behov for ny adkomst til havneområdet. På Mosseveien kjører det i dag ca. 30.000 biler i døgnet hvorav ca. 8.000 biler kommer fra havna. I 2025 er denne trafikken beregnet å ha økt til 14.000, hvorav 50 prosent vil være tungtransport.

Hensikten med vegprosjektet er:

  • bedre fremkommelighet for næringstrafikk til og fra Sydhavna
  • bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken på Mosseveien
  • bedre fremkommelighet for syklende og gående

Hva skal bygges?
Det skal bygges et lokk over Mosseveien ved Kongshavn. På toppen av lokket blir det rundkjøring med avkjøring til havneområdet. Godstrafikken til og fra havna får dermed direkte adkomst både sørover og nordover på Mosseveien.

Det vil bli totalt seks kjørefelt i krysset, hvorav to kjørefelt, to av- og påkjøringsfelt og to kollektivfelt. Kollektivfeltet vil gå over lokket. Når det nye krysset står ferdig stenges Sjursøytunnelen.

Planområdet strekker seg langs Mosseveien fra Alnaelvas utløp til Bekkelagskaia.

Arbeidene på Mosseveien starter opp i februar 2013, og skal være ferdige i slutten av 2015.