Dagens veg fullført i 1990

I løpet av 1980-årene ble trafikken på E18 flyttet fra Raveien til ny trasé utenfor bebyggelsen. Denne vegen har ikke direkte avkjørsler og kryssene er planskilt. I all hovedsak tilfredsstiller den kravene til motorveg B. Utbyggingen skjedde i flere byggetrinn og standarden er ikke ensartet. På deler av strekningen er for eksempel kryssende bruer tilpasset en senere utvidelse til fire felt. I nord er det delvis ervervet grunn for fire felt, mens andre strekninger har minimumsstandard, med smalere skulder og liten avstand mellom vegkant og fjellskjæring.  

I dag går en del av trafikken mellom tettstedene på det underordnede vegnettet, særlig fylkesveg 303 og 522/280 (Raveien). Dette skyldes til dels dårlig framkommelighet på E18.

Midtdeler har gitt stor reduksjon i ulykker

Selv om vegen har en relativt bra standard etter norske forhold, har den høye trafikken ført til mange alvorlige ulykker. I første omgang førte det til at fartsgrensen ble satt ned til 70 km/t. En stor andel av de mest alvorlige ulykkene er møteulykker, der kjøretøy kommer over i motgående kjørefelt. På en relativt kort strekning (1.440 m) forbi Fokserød ble opptil 14 personer registrert skadet på et år. Det ble derfor besluttet å gjøre forsøk med å skille kjøreretningene. Etter at det ble anlagt midtdeler på strekningen forbi Fokserød i 2001, har det bare vært én lettere personskade. Senere har det blitt anlagt midtdeler på ca 11,5 km andre steder på parsellen, og det foreligger planer om ytterligere bygging av midtdeler. Fartsgrensen er satt opp igjen til 80 km/t der det er midtdeler. Totalt er det ca. 15 km midtdeler på strekningen.