Vegvesenet har bygd en parkeringsplass og busstopp for ekspressbusser i krysset ved Aulerød som en del av utbyggingen av ny E18 Gulli-Langåker.

Totalt er det 105 parkeringsplasser, to tilrettelagt for bevegelseshemmede. Nord på plassen er det laget gang- og sykkelveg for tilknytning til eksisterende busslomme på Ramnesveien, mens det i sør er etablert gang- og sykkelatkomst til eksisterende gang- og sykkelbru over E18.