Med grunnlag i vedtak hos Statens vegvesen og i henhold til Stortingets vedtak i Prop. 56 S (2010–2011), Prop. 123 S (2012 2013), Prop. 119 S (2013–2014) og Prop. 32 S (2014-2015) starter bompengeinnkreving på E18 Gulli–Langåker.

Det skal betales bompenger for passering i begge retninger, hele døgnet. Bomstasjonene er automatiske og trafikantene skal kjøre gjennom uten å stoppe for å betale. Det finnes ingen myntmaskiner eller boder for manuell betaling.

 Lette kjøretøy
(inntil 3500 kg)
Tunge kjøretøy
(over 3500 kg)
Gulli 5,- 10,-
Ramsum 11,- 22,-
Fokserød 6,- 12,- 
Natvall 7,- 14,-
Skinmo 9,- 18,-
Sky12,-  24,-

Det tas forbehold om Stortingets godkjennelse av Prop. 32 S (2014-2015).

Betaling

Vent på faktura eller kontakt bompengeselskapet Vegfi nans E18 Vestfold AS.

Rabatt

Alle kjøretøy som passerer med gyldig AutoPASS-brikke får en generell rabatt på 10 prosent. AutoPASS-avtale og AutoPASS-brikke fås ved henvendelse til bompengeselskapet Vegfinans E18 Vestfold AS, tlf. 32 80 82 70 eller
www.vegfinans.no

Fritaksordninger

Følgende kjøretøykategorier er fritatt for avgift: El-biler med drivstoffkode 5 i vognkortet, hydrogenbiler, uniformerte utrykningskjøretøy, sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag, kollektivtransport i konsesjonert rute og motorsykler. Alle kjøretøy, med unntak av motorsykler, må ha AutoPASS-brikke for å få fritak.

Takstvedtaket kan påklages til Statens vegvesen innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes:

  • Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

  • bompengeselskapet Vegfinans E18 Vestfold AS, tlf. 32 80 82 70 eller www.vegfinans.no