E18 fra Oslo til Vestfold er en av de viktigste og mest trafikkerte vegstrekningene i Norge. Når strekningen fra Gulli til Langåker (Tønsberg-Sandefjord) er ferdig høsten 2014, gjenstår kun utbyggingen forbi Larvik før hele E18 gjennom Vestfold har motorvegstandard.

Som riksveg er E18 en del av det overordnede vegnettet, både i nasjonal, regional og lokal sammenheng. I Nasjonal transportplan er det lagt opp til en langsiktig strategi for standardheving på riksvegnettet. Her inngår utbygging av de mest høytrafikkerte strekningene til firefelts veg.

Dagens E18 fra Gulli til Langåker har dårlig kapasitet og høy ulykkesrisiko samt stor miljøbelastning på omgivelsene. Prosjektet omfatter en ca. 24 kilometer lang strekning gjennom tre kommuner, Tønsberg, Stokke og Sandefjord. Sydgående løp skal bygges nytt med to kjørefelt mens eksisterende E18 skal rehabiliteres og utgjøre to nordgående felt.

I tillegg skal det bygges gang- og sykkelveger langs Raveien (den gamle E18), slik at gående og syklende også får et trafikksikkert tilbud.

Firefelts motorveg

Lengde: Ca. 24 kilometer

Bredde: 26 meter med midtdeler og vegskuldre

Fartsgrense: 100 km/t

Kryssområder: Planskilte kryss nr. 36 Ås, nr 37 Aulerød, nr 38 Hesby, nr 39 Borge, nr. 40 Tassebekk, nr 41 Fokserød og nr. 42 Nattvall

Bruer: 11 langsgående bruer, den lengste er Gjennestadbrua, 209 meter.
Seks langsgående bruer skal rehabiliteres. Tre langsgående bruer skal rives og bygges nye.

Eksisterende overgangsbruer i Tønsberg og Stokke beholdes, mens de eksisterende overgangsbruene i Sandefjord rives og erstattes med nye. I tillegg bygges en ny gang-/sykkelbru ved Fokserød.

Eksisterende kulverter vil i utgangspunktet bli forlenget eller erstattet, men noen kulverter vil bli fjernet, da atkomst vil bli ivaretatt fra annet vegnett. I tillegg bygges en ny gang-/sykkelkulvert under Bispeveien.

Det er miljøtunneler fem steder med to løp. Den lengste er ved Natvall, 210 meter.

Raveien

Lengde: 10 kilometer gang- og sykkelveg

Tre entreprisekontrakter: Gang- og sykkelveg og trafikksikkerhetstiltak