Tønsberg kommune

Forslag til reguleringsplan for fire felts E18 på strekningen Gulli-Stokke grense ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 27. april til 8. juni 2007 og ble vedtatt 4. februar 2009.

Forslag til reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak langs Semsbyveien (fv. 522) fra Viksveien til Stokke grense lå ute til offentlig ettersyn i perioden 12. desember 2008 til 23. januar 2009, og planen var på lokal høring i mai 2009. Reguleringsplanen ble vedtatt i Tønsberg bystyre 4. november 2009.

Stokke kommune

Reguleringsplan for fire felts E18 på strekningen Tønsberg grense–Tassebekk i Stokke kommune ble vedtatt av Stokke kommunestyre 22. september 2008.

Reguleringsplan for gang-/sykkelveg på strekningen fra Lindhjem til Tassebekk ble vedtatt sammen med E18-planen 22. september 2009.

Reguleringsplan for gang-/sykkelveg og andre trafikksikkerhetstiltak langs Stokke Ravei (fv. 522) fra Tønsberg grense til Lundskogen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 26. juni til 11. september 2009. Reguleringsplanen ble lagt ut på ny høring med merknads frist 4. desember 2009.

Sandefjord kommune

Forslag til reguleringsplan for utvidelse av E18 også i Sandefjord kommune ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 27. juni til 24. august 2007. Reguleringsplanen ble vedtatt 13. desember 2007.

Reguleringsplan for gang-/sykkelveg på strekningen fra Åserumveien til Krokemoveien ble vedtatt 17. februar 2005.

Reguleringsplan for gang-/sykkelveg på strekningen fra Krokemoveien til Langåker inkludert undergang for gående/syklende ved Langåkerkrysset ble vedtatt 30. april 2009.

Reguleringsplan for gang-/sykkelveg på strekningen fra Tassebekk til Lingelemveien ble vedtatt i Sandefjord bystyre 30. oktober 2009.