Ny E18 skal avløse en av landets mest trafikkerte veistrekninger, med årsdøgntrafikk opp mot 90 000 kjøretøyer. Dagens vei er preget av køproblemer, dårlig fremkommelighet for kollektivtrafikk, og omfattende støy- og luftforurensing. E18 fungerer også som en barriere gjennom områdene den passerer.

Prosjektet E18 Vestkorridoren legger til rette for et funksjonelt vegsystem med gode knutepunkter og muligheter for by- og stedsutvikling. Det bidrar til at flere tar bussen, sykler eller går, noe som vil bedre livskvaliteten til innbyggere og reisende.

Første etappe: E18 Lysaker – Ramstadsletta (se video)

E18 Vestkorridoren er en del av Oslopakke 3 og prioritert i Nasjonal transportplan 2018–2029. Statens vegvesen er ansvarlig for planlegging og bygging.

Stortinget vedtok i juni 2020 at prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta i Bærum kommune kan starte opp med en kostnadsramme på 17,4 mrd. (2019-) kroner. Utbyggingen av E18 Lysaker - Ramstadsletta finansieres delvis med bompenger. Viken fylkeskommune og Bærum kommune stilte i september 2020 lokal garanti for bompengelån til utbyggingen.

Byggingen av forberedende arbeider til  E18 Lysaker – Nesbru startet 3.november 2020.

E18-delen av prosjektet planlegges åpnet for trafikk i 2027, og hele prosjektet ventes ferdigstilt i 2028.