Ny E18 skal avløse en av landets mest trafikkerte veistrekninger, med årsdøgntrafikk opp mot 90 000 kjøretøyer. Dagens vei er preget av køproblemer, dårlig fremkommelighet for kollektivtrafikk, og omfattende støy- og luftforurensing. E18 fungerer også som en barriere gjennom områdene den passerer.

Samfunnsmål for E18 Vestkorridoren

Prosjektet E18 Vestkorridoren legger til rette for et funksjonelt vegsystem med gode knutepunkter og muligheter for by- og stedsutvikling. Det bidrar til at flere tar bussen, sykler eller går, noe som vil bedre livskvaliteten til innbyggere og reisende.

E18 Vestkorridoren er en del av Oslopakke 3 og prioritert i Nasjonal transportplan 2018–2029. Statens vegvesen er ansvarlig for planlegging og bygging.

Første etappe: E18 Lysaker – Ramstadsletta (se video)

Stortinget vedtok i juni 2020 at prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta i Bærum kommune kan starte opp med en kostnadsramme på 17,4 mrd. (2019-) kroner. Utbyggingen av E18 Lysaker - Ramstadsletta finansieres delvis med bompenger. Viken fylkeskommune og Bærum kommune stilte i september 2020 lokal garanti for bompengelån til utbyggingen.

3. november 2020 startet anleggsarbeidene på E18 Lysaker-Ramstadsletta.

E18-delen av prosjektet planlegges åpnet for trafikk i 2027, og hele prosjektet ventes ferdigstilt i 2028.

Andre etappe: E18 Ramstadsletta-Nesbru

I november 2020 startet arbeidet med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru (etappeinndelingen ble endret fra Ramstadsletta-Slependen til Ramstadsletta-Nesbru 22.02.2021). 
Reguleringsplanen for strekningen E18 Ramstadsletta - Nesbru skal etter planen vedtas i løpet av 2023.