Det er 10 dagers klagefrist på den innstillingen. Norconsult innstilles til rådgivningsoppdraget i konkurranse med to andre tilbydere.

 – Vi har kommet frem til at det var Norconsult som hadde den beste beskrivelsen av forslag til gjennomføring av oppdraget. I tillegg hadde de det beste forholdet mellom pris og kvalitet, forteller planleggingsleder Bjørn Nyquist i Statens vegvesen.

 Oppdraget går ut på å utarbeide reguleringsplan fra Ramstadsletta til Slependen, en strekning på ca. 4,5 km hvorav ca. 3,6 km vil gå i tunnel under Sandvika. Under Sandvika vil E18 og E16 knyttes sammen i et planskilt kryss.

 I tillegg til ny E18 inngår utforming av lokalveg, GS-løsning og prioritering av kollektivtrafikk på strekningen.

E18 videre fra Ramstadsletta forbi Sandvika byr også på utfordringer. (Foto: Kjell Wold)E18 videre fra Ramstadsletta forbi Sandvika byr også på utfordringer. (Foto: Kjell Wold)

 Utfordringer med dagens E18 Ramstadsletta-Slependen:

• Store forsinkelser både morgen- og ettermiddagsrushet. Dette påfører også bussene forsinkelser både morgen og ettermiddag.

• Farten går ned i morgen- og ettermiddagsrushet (15-35 km/t i morgenrush og 20-40 km/t i ettermiddagsrush).

• Blandet funksjon; både hovedveg og lokalveg

• Kort avstand mellom kryss

• Høy ulykkestetthet og mange lette skader med påkjøring bakfra

• Vegen er en barriere både for ferdsel på tvers for myke trafikanter, samt hinder for en åpning av Sandvika mot sjøen

• Store utfordringer med støy og luftforurensning

• Mange systemskifter for syklister

Hensikt

Hensikten med å igangsette prosjektet er:

• Gi forutsigbar fremkommelighet for nærings- og kollektivtransport

• Bedre forholdene for kollektivtrafikk, syklende og gående

• Redusere miljøbelastningene

• Redusere vegenes barrierevirkning på områdene vegen går igjennom

• Redusere antall ulykker på strekningen.