Det skal lønne seg å bytte ut bilen

Sykkelekspressvegen skal bli en gang- og sykkelveg hvor alle typer syklister kan sykle direkte og trafikksikkert på hele strekningen slik at flere bytter ut bilen fordi det lønner seg både med henblikk på tid, trivsel og helse.

Nasjonal transportplan omtaler tilrettelegging for sykkel generelt og da med fokus på klimaforliket hvor personbilveksten i trafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Sykkelekspressvegen skal være med å bidra til en fordobling av sykkeltrafikken fra 2014 til 2020 med et mål på en sykkelandel på 11%.

En god reiseopplevelse for syklistene

Sykkelekspressvegen skal bygges med god arkitektonisk kvalitet som bidrar til en god reiseopplevelse for syklistene.

Prosjektet er foreslått med i porteføljen for ny Bymiljøpakke for Kristiansandsregionen.