Framdriftsplan for E18 Vollevann–Oddemarka, sykkelekspressveg 

Planleggingsprosessen

Dato

  • Konsekvensutredning (KU) av trasévalg

mars 2015

  • Høring og offentlig ettersyn av KU av trasévalg

mars–mai 2015

  • Politisk behandling i Byutviklingsstyret, KU av trasévalg

25. juni 2015

  • Utarbeide planforslag med KU av valgt trasé (§12-3, jf.§4-2)

innen april 2017

  • Høring og offentlig ettersyn av planforslag (§12-10)

mai/juni 2017

  • Vedtak av reguleringsplan (§12-12)

høst 2017

  • Kunngjøring av planvedtak (§12-12)

høst 2017