Konseptvalgutredningen er avsluttet

  • Målet for KVU Ålesund – Bergsøya var å utvikle konsepter for framtidige transportsystem
  • Konseptene skulle ha både langsiktige og kortsiktige perspektiv
  • KVU skulle fange opp de nasjonale målene for strekningen. I tillegg skal de regionale utviklingsperspektivene inngå i KVU-arbeidet
  • Utredningen skulle munne ut i en anbefaling som angir både valg av konsept og videre planlegging/prosess

Prosjekter som er under planlegging eller bygging på strekningen