Konseptvalgutgredning (KVU) for E39  Bergsøya - Liabø

  • Målet for KVU Bergsøya - Liabø er å utvikle konsepter for framtidige transportsystem
  • Konseptene skal ha både langsiktige og kortsiktige perspektiv
  • KVU skal fange opp de nasjonale målene for strekningen. I tillegg skal de regionale utviklingsperspektivene inngå i KVU-arbeidet
  • Utredningen skal munne ut i en anbefaling som angir både valg av konsept og videre planlegging/prosess