Formålet er å skaffe et formelt plangrunnlag for ny E39. Planen tar utgangspunkt i vedtatt regule­ringsplan E39 Vinjeøra–Staurset som ble vedtatt i 2013.

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet i 2010-2013 ble det ikke gjennom­ført trafikksikkerhetsrevisjon. Formålet med trafikksikkerhetsrevisjon er å sørge for at nye og eksisterende veg- og trafikksystem utformes eller utbedres i henhold til gjeldende krav, slik at det ikke oppstår ulykker med drepte eller hardt skadde trafikanter.

I forbindelse med prosjektstart for E39 Betna–Stormyra ble den gjort en slik revisjon i februar 2019. Der ble det konkludert med:

  • Manglende sanering av avkjørsler vanskeliggjør fartsgrense 80 km/t på hele strekningen. Det er for liten avstand mellom avkjørslene til å tillate denne fartsgrensen.
  • Busslommene har feil dimensjon og det er behov for bedre sikt.
  • Det trengs breiere anleggsbelte og bedre vurderinger av trafikkavviklingen i byggefasen.
  • Det er lagt opp til for smalt grunnerverv. Dette er særlig knyttet til drift og vedlikehold av vegen etter at den er ferdig.
  • Det er ikke tatt nok hensyn til støy.

Disse momentene gjør at det er nødvendig med en reguleringsplanendring der anleggsbeltet utvides, avkjørsler saneres og kurvaturen rettes ut slik at fartsgrensen kan settes til 80 km/t.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 4. des. 2019. Innspillene sendes til:

Har du spørsmål, kan du også kontakte prosjekteringsleder Ivar Ole Mittet på telefon 71274772/41479996 og e-post ivar-ole.mittet@vegvesen.no

Kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 3-7. 

Kart forslag til planområde Vinjeøra–Staurset