I gjennomsnitt passerar 3500 bilar på strekninga Bjørset-Skei kvart døgn, og vegen er viktig både som hovudferdselsåre og lokalveg i Jølster.

Våren 2017 starta bygginga av 11 kilometer ny E39. Den nye vegen skal om lag følgje same linja som dagens E39, men blir betydeleg breiare og med betre standard.

Frå Årdal til Skei, i alt 6,5 kilometer, skal det byggast parallell gang og sykkelveg. Denne vil bli skilt frå hovudvegen med ei tre meter brei grøft.