Planlegginga av korleis den framtidige europavegen gjennom kommunane Bokn, Tysvær, Sveio og Stord er i startgropa. Med utgangspunktet i konseptvalutgreiing (KVU) for E39 Aksdal–Bergen, er det i første omgang strekninga Bokn -Hope for det skal utarbeidast ein kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for. Planprogrammet for strekninga er utarbeida og skal ut til offentleg ettersyn vinteren 2021. Statens vegvesen tar sikte på å ha forslaget til kommunedelplanen klar for offentleg ettersyn i 2023. 

Hovudmål for prosjektet
Kortare reisetid, færre ulukker totalt, ingen møteulukker, reduserte reisekostnader, knyte bu- og arbeidsområde tettare saman.