- Vegvesenet er førnøyd med å ha fått denne avklaringen for Digernes-Vik. Vi mener også at dette underbygger at Romsdalsfjorden skal krysses mellom Vik og Julbøen som tidligere vedtatt. Det gjør at vi kan gå videre i planleggingen av E39 Ålesund-Molde (Møreaksen), sier fungerende regionvegsjef Kjetil Strand i Statens vegvesen.

Ikke valgt standard

Departementet ber om ytterligere utredninger før valg av standard for den nye vegen. Vegvesenet blir bedt om å utrede alternative utbyggingsstandarder med lavere kostnad og/eller bedre kost-nytte, herunder smal firefelts veg. 

Vegvesenet kom med nye anslag for E39 Ålesund-Molde våren 2019 som viste mulighet for å kutte kostnaden med 16 milliarder kroner. Samferdselsdepartementet ber også om at Vegvesenet vurderer ytterligere kostnadsreduksjoner på hele E39 Ålesund-Molde (Møreaksen).

- Departementet vil at Vegvesenet gjør nye vurderinger av om det uansett er behov for firefelts veg på sikt, og derfor bør bygge dette med en gang og ikke trinnvis som vi har foreslått. Samtidig har vi allerede hatt en nedgang i kostnaden på selve fjordkryssingen på 2,8 milliarder kroner uten å endre standard, sier Strand.

Videre planlegging i kommunal regi

Endelig trasévalg for den siste delstrekningen på E39 Ålesund-Molde er nå gjort. Neste steg er å starte planlegging etter plan- og bygningsloven. Samferdselsdepartementet legger til grunn at det er kommunene skal være planmyndighet i dette arbeidet. Statens vegvesen hadde anbefalt statlig plan, med Kommunal- og moderniserings­departementet som planmyndighet, for å sikre en helhetlig planlegging på tvers av kommunegrensene.

Statens vegvesen vil så snart som mulig komme med en skisse til arbeids- og fremdriftsplan, slik Samferdselsdepartementet har bedt om.

 

Brevet fra Samferdselsdepartementet av 5. juni 2019, tilleggsutredningen for E39 Digernes-Vik og aktuelle illustrasjoner finner du til høyre under "Les også".

 

Kontaktperson:

fungerende regionvegsjef Kjetil Strand

Statens vegvesen Region midt

Telefon/e-post: 950 86 778 / kjetil.strand@vegvesen.no