Hovudføremålet med planarbeidet er å byggja ut aktuell vegstrekning til stamvegstandard. Gjennom reguleringsplanen skal det verta fastlagt plassering og utforming av køyrevegar, og samstundes sikra nok areal til gjennomføring av prosjektet. Planen legg opp til ei løysing som reduserer køyrelengda Eikefet–Romarheim med 2050 meter. Framlegg til reguleringsplan omfattar også avkøyrsler og tilkomstvegar til lokalt vegnett ved Eikefet og Romarheim.

Planen får verknader for private eigedomar, då den føreset riving av bygg på Eikefet.
Planforslaget er utarbeida av Statens vegvesen Region Vest i samarbeid med Lindås kommune.

Plandokumenta

  • som vedlegg til denne siden, under "Last ned",
  • på rådhuset i Knarvik og
  • på Lindås kommune sine heimesider, www.lindas.kommune.no med lenke til braplan, søk på plan-id 1263-201203 og vel dokumenter

Merknader til planframlegget må verta sendt innan 11. februar til: