Samferdselsdepartementet besluttet i 2014 at E39 skal krysse Romsdalsfjorden med tunnel og hengebro fra Vik i Vestnes kommune til Julbøen i Molde kommune. Fra Julbøen til øst for Molde sentrum (Bolsønes) er trasé for ny E39 ikke bestemt. Dagens fv. 662 er ikke egnet som framtidig europaveg mellom Julbøen og Bolsønes. Det er derfor nødvendig å legge til rette for ny E39 for å løse/unngå utfordringene knyttet til framkommelighet, miljø og trafikksikkerhet som E39-trafikken vil påføre fv. 662 fra Julbøen og gjennom Molde by. På store deler av strekningen må ny E39 gå i tunnel. Dette gjelder særlig i østre del av strekningen.

Første del av arbeidet er å utarbeide en kommunedelplan som fastlegger hovedtrekkene for ny E39. Dette arbeidet starter høsten 2016, og forventes ferdig senest vinteren 2018. Deretter må kommunedeplanen følges opp med en reguleringsplan, som gir det endelige grunnlaget for utbygging.

Finansiering og tidspunkt for utbyggingen er ikke avklart.