Samferdselsdepartementet har bestemt at E39 mellom Ålesund og Bergsøya skal gå via Molde. Som del av arbeidet med Bypakke Molde er det vedtatt og igangsatt arbeid med reguleringsplaner for utbygging av kollektiv-/sambruksfelt og nye gang- og sykkelveger langs E39 Fannestrandvegen fra Bolsønes videre østover til Årø. Statens vegvesen har også meldt oppstart av arbeid med kommunedelplan for E39 Julbøen-Molde, med endepunkt i øst ved Bolsønes.

Molde kommunestyre vedtok i sak PS 1/15 Bypakke Molde 12.02.2015. Som del av vedtaket heter det at: «... det må vurderes om E39-tunnelen kan forlenges videre østover, forbi Felleskjøpet.» Statens vegvesen har tatt dette inn som en egen utredning i arbeidet med kommunedelplanen for E39 Julbøen-Molde. Utredningen gjennomgår:

• Hva er aktuelle tekniske løsninger?

• Hvordan kan teknisk aktuelle løsninger finansieres?

• Hvordan bygger de ulike løsningene opp under lokale og nasjonale målsettinger?