Vedteken plan

I møte i Os kommunestyre 04.03.2014 vart det gjort følgjande vedtak;
I medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til detaljregulering for Lepsøykrysset, E39, datert 15.08.2013, revidert 18.12.2013, med tilhøyrande føresegner og planomtale.

Klage på vedtak

Kommunestyret sitt vedtak om reguleringsplan kan påklagast til Fylkesmannen jfr. § 12-12 og § 1-9 i plan- og bygningslova og kap. VI i forvaltningslova. Klagefristen er 3 veker frå Os kommune si kunngjering på oskommune.no/lokaldemokrati/kunngjeringar og skal sendast til dei. Ein viser og til vilkåra i §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova som omhandlar krav om innløysing og erstatning for tap ved reguleringsplan.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettast til Plan- og bygningsutvalet i Os, Postboks 84, 5202 OS

Plandokumenta