Planområdet på E39 Liadal strekkjer seg frå kryss ved Håvollbakken i nord til krysset ved Halsevegen i sør. Det blir teke med tilstrekkjeleg sideareal for å sikre ei trygg trafikkavvikling i anleggstida, samt vurdere moglegheitene for å samle eller betre tilrettelegginga for tilkomstar der dette er nødvendig. Vi tek siktemål om å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg på strekninga.

Mål med planarbeidet er å skaffe formelt plangrunnlag til å utbetre E39 på strekninga. Store delar av vegstrekninga på Liadal ligg i sidebratt terreng og vegen er svært smal. Kurvatur og rekkverk på vestsida av vegen medverkar til dårlege siktforhold. Dei langsgåande murane på austsida av vegen er i dårleg forfatning og det må gjerast tiltak for å sikre desse. Det er heller ikkje løysing for mjuke trafikantar på strekninga, og det opplevast farleg for gåande og syklande å ferdast langs vegen.