Det sier Torun Lynnebakken, planleggingsleder for prosjektet.

Disse to korridorene har vært med i prosessen på like premisser så langt, men nå anbefaler Statens vegvesen at de tas ut av forslag til planprogram. Denne avgjørelsen kommer etter en totalvurdering basert på resultater fra utredning av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, samt rapport om andre samfunnsmessige virkninger. 

Argumenter for å ta ut ytre og midtre korridor:

Prissatte konsekvenser:

  • Midtre korridor er 6,9 km lenger og har dårligere samfunnsnytte enn indre korridor.
  • Ytre korridor er 8,5 km lenger og har dårligere samfunnsnytte enn indre korridor.

Ikke-prissatte konsekvenser:

  • Ytre og midtre korridorer er dårligere enn indre korridor på temaene naturmangfold, kulturmiljø, naturresurser, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv.

 Andre samfunnsmessige virkninger:

  • Alle korridorene har store positive produktivitetsvirkninger på grunn av at regioner knyttes tettere sammen med ny motorveg.
  • Beregninger viser at indre korridor har størst netto ringvirkninger.
  • Det er små forskjeller mellom korridorene på lokale/regionale virkninger og fordelingsvirkninger.

Måloppnåelse:

  • Ny E39 mellom Kristiansand og Stavanger skal være et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.
  • Samlet har indre korridor fra Lyngdal vest til Sandnes best måloppnåelse.

Trygg på anbefalingen

Det meste av arbeidet med konsekvensutredningen for E39 fra Lyngdal vest til Sandnes er gjennomført. Et omfattende registrerings- og analysearbeid, bearbeiding av linjeforslag samt høring av alle korridorene er gjennomført. Arbeidet er utført etter standard metodikk for konsekvensanalyse med vurdering av andre samfunnsmessige virkninger og risiko og sårbarhetsanalyse.

- Samlet og entydig er ytre og midtre korridor dårligere enn indre korridor, derfor er vi trygge på anbefalingen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for fastsetting av planprogrammet, sier Torun Lynnebakken, planleggingsleder for prosjektet.