Viktigste transportåre mellom Stavanger og Kristiansand

E39 binder sammen mellom to regioner i sterk vekst. Det er et sterkt ønske i landsdelen å få bygd ny E39 imellom Kristiansand og Stavanger. Vegen er del av det europeiske vegnettet , TEN-T (Trans-European Transport Networks).

Dette prosjektet er en oppfølging av av anbefalt konsept i KVU E39 Søgne–Ålgård og kvalitetssiket i KS 1. Nå skal det utarbeides planer med konsekvensutredninger, som gir tilstrekkelig og godt grunnlag, til å finne beste trase for ny E39.

E39 Mandal øst–Vigeland er et «stort» vegprosjekt

I dag er dette en strekning på cirka 32 kilometer med 2 felts veg med smale skuldre og farlig sideterreng. Årsdøgntrafikken er 6 000–15 000 kjøretøyer. Tungbiltrafikken utgjør hele 18 %. Vegen har mange avkjøringer og en god del randbebyggelse. Strekningen er svingete og bratt. I enkelte partier har tungbiltransporten ekstra store problemer vinterstid. Vintervedlikeholdet er tungt.

Strekningen er ulykkesbelastet

Trafikken er blandet og en høy andel av dødsulykkene er møteulykker. Det høye antall trafikkulykker gjør at nedsatt hastighet, mindre enn 80 km/t, er innført på hele strekningen.

Landeveisprosjekt

Ny Mandal øst–Vigeland er et landeveisprosjekt. Det vil si at i kommuneplanene vil vegen gå over mye LNF områder: landbruk – natur – friluftsliv. Terrenget er kupert med kryssende daler og vassdrag og høye heier. En sentral prosjektutfordring blir å finne en trase som tilfredsstiller alle krav i vegnormalene, samtidig som bruk av kostbare elementer som lange bruer og tunneler, bør unngås så langt det er mulig. Investerings og vedlikeholdskostnadene skal holdes nede. Strenge siktkrav på bruer og i tunneler gjør også at vegtraseen blir stiv og gir utfordringer når vi også vil ha en god tilpassing i terrenget.

By og tettsteder

Strekningens by og tettstedproblematikk, har prosjektet i særlig grad i passeringen forbi Mandal. Men også vegtraseens plassering og kryssløsninger blir meget viktige tema for Lindesnes kommune med Vigeland sentrum.