Video Anbefalte korridor E39 gjennom Mandal og Lindesnes

Statens vegvesen anbefaler at kombinasjonen av nordre linje (rød korridor) i Mandal, og søndre linje (grønn korridor) i Lindesnes, vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 på strekningen Mandal øst–Vigeland.

Dette med bakgrunn i en total vurdering av prissatte- og ikke prissatte konsekvenser, mulighetene for lokal og regional utvikling, grad av måloppnåelse og vurderinger knyttet til risiko og sårbarhet.

Anbefalt korridor har lavest byggekostnad og best samfunnsnytte samlet sett.