Statens vegvesen anbefaler at kombinasjonen av nordre linje (rød korridor) i Mandal, og søndre linje (grønn korridor) i Lindesnes, vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 på strekningen Mandal øst–Vigeland. Illustrasjonene under viser steder langs denne anbefalingen. De er laget av COWI for Statens vegvesen.