Det vil nå bli gitt klarsignal til videre utbygging av E39 Rogfast i Rogaland fylke. Prosjektet startet opprinnelig opp i januar 2018, men ble stoppet fordi vi måtte til Stortinget for å få aksept for en ny finansieringsplan for prosjektet. Den blir nå godkjent, og vi planlegger oppstart av de neste kontraktene i 2021. Statens vegvesen Utbygging inviterer nå til møte med informasjon om kommende entrepriser for E39 Rogfast.

Illustrasjon som viser tunnelinnslag Rogfast.Illustrasjon: Statens vegvesen / Norconsult

Vi ønsker entreprenører og rådgivere velkommen til møte

  • Onsdag 6. januar kl.12–14
  • Møtet blir gjennomført på Teams. For å sikre god teknisk gjennomføring av møtet er det satt et tak på antall møtedeltakere på max. 200 personer. Lenke til Teams sendes ut etter påmelding.

I etterkant av møtet ønsker Statens vegvesen å gi muligheter for individuelle samtaler for entreprenører som ønsker det. Samtalene vil foregå i januar/februar 2021. Ønske om slike samtaler bes tilkjennegitt ved påmelding til møtet.

Program

1. Innledning om Statens vegvesen og E39 Rogfast v/utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik /Kjartan Hove

2. Presentasjon av E 39 Rogfast v/prosjektleder Tor Geir Espedal 
Kontraktsinndeling, framdriftsplan, spesielle utfordringer m.m.

3. Nærmere om status for de enkelte entreprisene

  • E 15 Kvitsøytunnelen og veg i dagen på Kvitsøy
  • E 02 Boknafjordtunnelen midt
  • E 03 Boknafjordtunnelen sør
  • E 04 Boknafjordtunnelen nord
  • E 07 Elektro
  • Krav til ytre miljø i prosjektgjennomføringen
  • Geologiske forhold

4. Spørsmål, avklaringer og innspill

Praktisk informasjon

Påmelding tilole.christian.espedal@vegvesen.no

Påmeldingsfrist: 18. desember 2020

Språk: Møtet og alle presentasjoner i møtet blir holdt på norsk

Møtelenke: Lenke til Teams-møtet sendes ut etter at påmeldingsfristen er ute

Spørsmål: Send gjerne inn spørsmål på forhånd til prosjektleder tor.geir.espedal@vegvesen.no

Pressekontaktoyvind.ellingsen@vegvesen.no / 93214350