Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av områderegulering for Arsvågen næringområde med etablering av ny molo, ved Arsvågen fergeleie i Bokn kommune. Planarbeidet gjennomføres som en omregulering av vedtatt plan områderegulering for Arsvågen næringsområde (plan-ID: 201502), vedtatt 01.12.15 (Bokn kommune). Både vedtatt plan og herværende omregulering er initiert av prosjektet E39 Rogfast.

Etablering av molo ventes å øke samfunnsnytten av de utfylte arealene. Planarbeidet innebærer dessuten en justering av mengde utfyllingsmasser i sjø, forsterkning av eksisterende molo samt optimalisering av atkomstveg til det fremtidige næringsområdet.

Endelig forslag til reguleringsplan planlegges lagt ut til offentlig ettersyn vinteren 2019.

Innspill og spørsmål

Planforslaget utarbeides av Norconsult AS på vegne av Statens vegvesen Region vest. Innspill til planarbeidet kan sendes innen 21.11.18 skriftlig til 

Har du spørsmål, kan du kontakte Morten Lippestad på e-post Morten.Lippestad@norconsult.com eller telefon 934 60 203