Statens vegvesen har i samarbeid med Vestnes kommune utarbeidt forslag til reguleringsplan for trafikktryggingstiltak langs fylkesveg 661 frå Vik til Leirvikbukta i Vestnes kommune. Planutvalget i Vestnes kommune har vedtatt å legge revidert plan, i samsvar med PBL §§ 3-7 og 12-10, ut til 2. gangs offentlig ettersyn.

Berørte grunneiere samt berørte statlige og regionale myndigheter er varslet om 2. gangs høring og offentlig ettersyn av planforslaget.

Plandokumenta

Planforslaget er justert etter mottatte innspill ved offentlig høring i september/oktober 2017, samt dialog med fylkesmann og fylkeskommune. Den største endringen i planforslaget er revidert støyrapport og støybestemmelse. Nærmere omtale av endringene finnes i planomtalen.

Aktuelle dokument er lagt ut på:

  • som vedlegg til denne siden, sjå under "Last ned"
  • på kommunen sitt administrasjonsbygg og
  • kommunen sin heimeside.

Innspel

Vi ber om at merknader og innspillene til planforslaget blir sendt skriftlig innen 16. mai 2018 til: 

Kontakt

Eventuelle spørsmål kan rettast til: