Møtet finn stad i Ørsta måndag 7. mars

Samarbeidsgruppa består av berørte kommunar, fylkeskommunar og Avinor.

januarmøtet på Nordfjordeid presenterte vegvesenet 20 ulike konsept eller løysingar.
Eit konsept kan sjåast som ein prinsipiell måte å løyse eit behov på.

Deltakarane og media vil på førehand få tilsendt eit utkast av rapporten, med unntak av dei siste kapitla, som inneheld dei heilt konkrete tilrådingane.

Det syner seg at vi ikkje får høve til å gå ut med desse fordi dei skal offentleggjerast av Samferdselsdepartementet i samband med at rapporten går til høyring våren 2011.