Statens vegvesen skal utarbeide reguleringsplan for arbeidet med å erstatte den eksisterande Skipenes bru med ei ny bru. Reguleringsplanarbeidet er avgrensa til naudsynt område for ny bru, mellombels bru og område til rigg- og anleggsområde.