Statens vegvesen skal utarbeide reguleringsplan og planprogram for det vedtekne alternativet. Forslag til reguleringsplan og planprogram skal sendast over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i januar 2022. Deretter skal planen ut på offentleg høyring før vedtak frå KMD.