Alternativene som skal utredes nærmereAlternativene som skal utredes nærmere

Stortinget har som langsiktig mål å bygge ut og forbedre E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Målet er å skape en utbedret og ferjefri strekning for effektiv transport for mennesker og gods, både lokalt og regionalt. Dette binder landsdelen sammen på en effektiv måte og vil også bidra til mer effektiv industri.

Vegsund–Breivika ansees i rushtiden som en av de største flaskehalsene på strekningen nord for Bergen, der både bilister, kollektiv- og næringstrafikk står i samme kø. Trafikkmengden har vært sterkt økende de siste 10 årene, og alle prognoser peker i retning av økt byutvikling og fortetting i indre Ålesund. Dette gir økt behov for en robust europavei gjennom området.

Statens vegvesen skal utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for E39 Vegsund–Breivika. Formålet er å løse dagens og fremtidige behov for fremkommelighet, trafikksikkerhet, kollektivtrafikk og gang-/sykkeltrafikk.

Planprogram ble vedtatt 5. juni 2018 av Ålesund kommune, og legger rammene for arbeidet med kommedelplanen. Kommunedelplanen forventes vedtatt sommeren 2020.