Planforslaget låg ute til offentleg ettersyn i perioden 09.10.–24.11.2017.

Formålet med områdereguleringa var å skaffe formelt plangrunnlag til å etablere ny E39 i tunnel mellom Volda og Furene. Tiltaket utløyser behov for å gjere endringar på lokalvegnettet i Volda for alle trafikantgrupper og ein har i tillegg regulert areal for framtidig utvikling innan bustader og næring, samt offentleg og privat tenesteyting. I Furene er det teke omsyn til noverande landbruksareal og tilhøvet til hjortetrekket i området.

Vedtatt plan finn du her